Esquizofrènia

 

Ha hagut de passar molt de temps i passar moltes coses en el passat i als nostres antecessors, perquè nosaltres avui puguem expressar el que sentim i pensem. Crec que ens trobem en un moment de la història on es aquesta començant a donar veu a les persones que estem en el món, en les societats, d’una manera diferent a la més comuna. Som persones que en ocasions vivim en la dura – i altres vegades, bella realitat – i en altres ocasions, interpretem aquesta mateixa d’una manera particular, que sembla que ens fa estar i entendre la vinya a d’una manera diferent.
Trini Solà (Membre de l’Associació EMILIA Bcn)

En el món d’avui, en el qual es pretén que desapareguin les vivències doloroses, cada vegada més parla de la forma en què ens fan canviar. Està de moda parlar de la resiliència, de la capacitat de superació de les adversitats i dels traumes profunds. Davant d’uns esdeveniments traumàtics i pèrdues d’alguna cosa important les persones desenvolupen diferents formes d’afrontar-los. Moltes persones primer neguen els fets ocorreguts i després els incorporen en la seva història vital. Molts descobreixen en si mateixos una major sensibilitat cap als altres i al sofriment aliè. Alguns senten la necessitat de compartir les seves experiències. L’experiència de malaltia mental, sens dubte, és una de les vivències més doloroses. Es tracta no tan sols de pèrdua de projectes i atributs vitals, sinó que la sensació es- de forma molt més marcada,

Elena Abrámova (Psiquiatra. INAD. PSMAR)

L’esquizofrènia és una malaltia mental greu que pertany al grup de trastorns psicòtics. Es tracta un desordre en el funcionament del sistema nerviós central en el desenvolupament poden estar implicats diversos factors. Hi ha un important component de predisposició genètica (s’han descobert diversos gens relacionats amb el trastorn) sense que aquests gens necessàriament s’expressin i condueixin a la malaltia. L’exposició de l’embrió en fases molt precoces de neurodesenvolupament agents agressius com, per exemple, les malalties víriques, també pot estar implicada. Davant certa vulnerabilitat individual davant de l’exposició a l’estrès, a esdeveniments molt traumàtics o vivències de discriminació i marginació poden ser desencadenants per al debut de la malaltia.

Els estudis histopatològics i de neuroimatge han detectat diferents alteracions en algunes parts del cervell. No obstant això, el més important per entendre el trastorn en el qual els predominants no són les alteracions anatòmiques sinó les funcionals (es diria, per entendre-ho millor, que el problema no està a l’ordinador en si sinó en el programari). Predominen alteracions en substàncies del cervell que es diuen neurotransmissors, i que s’encarreguen que les neurones es comuniquin adequadament. Aquestes molècules i els receptors de les mateixes poden estar desequilibrats en l’esquizofrènia, provocant senyals equivocades. Els estudis sobre aquests neurotransmissors, les seves vies i els seus receptors estan sent molt importants per al disseny de fàrmacs cada vegada més efectius.

¿Que s’altera en l’Esquizofrènia?

Es distorsiona la percepció (per exemple, amb al·lucinacions), les emocions i la voluntat, el pensament (amb l’aparició d’idees delirants) i el funcionament social i laboral de la persona.

Símptomes d’Esquizofrènia

Fonamentalment hi ha dos grups de símptomes: els símptomes positius i negatius. Els positius consisteixen en aquelles manifestacions anormals que experimenten, com veure coses que no existeixen (al·lucinacions) o pensar que succeeixen situacions que no són reals (ideació delirant).

Els negatius consisteixen en aquelles manifestacions que fan pensar que el subjecte està perdent capacitats per pensar, sentir o fer les coses amb normalitat. Per exemple: deixar de parlar amb fluïdesa, tenir interès per les coses o les persones, per aixecar-se cada dia a treballar, etcètera. És habitual que, amb el pas del temps, molts dels símptomes s’alleugin. No obstant això, solen quedar algunes seqüeles com l’abandonament de la cura de si mateix, certa fredor en el tracte cap als altres, indiferència o desinterès per tot.

Els símptomes més característics de la malaltia són:

Idees delirants : són les que no corresponen a la realitat de les quals el pacient està convençut. Per exemple, creure ser perseguit per tot el món per posseir un do especial.
Al·lucinacions : percebre una cosa que no existeix. Per exemple, sentir veus (que l’insulten o parlen d’ell).
Alteració dela funció del Jo : la persona percep canvis en si mateix o en el seu cos. Els límits entre un mateix i els altres no estan clars. Per això, poden creure que els altres poden saber el que pensa o, per contra, creure endevinar el que altres pensen.
Deteriorament de les emocions : l’afectivitat es va empobrint. Pot arribar a l’absència de sentiments. Els pacients es mostren inexpressius i es comporten amb fredor cap als altres.
Aïllament : els pacients es tanquen en si mateixos i en el seu món interior. Es manifesta perquè el pacient es queda tancat a la seva habitació i evita la companyia dels altres.

Tipus d’Esquizofrènia

Alguns investigadors creuen que l’esquizofrènia és un trastorn aïllat, mentre que altres creuen que és una síndrome (un conjunt de símptomes) basats en nombroses malalties subjacents. S’han proposat subtipus d’esquizofrènia en un esforç de classificar als pacients dins de grups més uniformes. No obstant això, en un mateix pacient, el subtipus pot variar al llarg del temps.

Podem esmentar en primer lloc laEsquizofrenia paranoide, que és el subtipus més freqüent. O l’Esquizofrènia catatònica, en la qual predominen les alteracions motores. Tenim la Esquizofrènia simple, on predomina un empobriment en el funcionament global. I també l’Esquizofrènia indiferenciadao l’Esquizofrènia residual, de símptomes negatius.

Encara que aquestes divisions se segueixen utilitzant, actualment es tendeix a valorar i diferenciar aquests trastorns en funció de la predominança de símptomes positius o negatius i, sobretot, a mesurar la intensitat de cada un d’aquests símptomes mitjançant qüestionaris i escales. Això permet avaluar al pacient en diversos moments de la seva evolució, així com l’efectivitat dels tractaments.

diagnòstics

No hi ha una prova diagnòstica definitiva per a l’esquizofrènia. El psiquiatre realitza el diagnòstic basant-se en una avaluació de l’historial de la persona i de la seva simptomatologia. Per establir el diagnòstic d’esquizofrènia, els símptomes han de durar almenys sis mesos i associar-se amb un deteriorament significatiu de la feina, els estudis o del desenvolupament social. La informació procedent de la família, amics o professors amb freqüència és important per establir quan va començar la malaltia.

El metge ha de descartar la possibilitat que els símptomes psicòtics del pacient estiguin causats per un trastorn afectiu. Sovint es realitzen anàlisis de laboratori per descartar l’abús de substàncies tòxiques o un trastorn subjacent de tipus endocrí o neurològic que pugui tenir algunes característiques de psicosi. Exemples d’aquest tipus de trastorns són els tumors cerebrals, l’epilèpsia del lòbul temporal, les malalties autoimmunes, la malaltia de Huntington, les malalties hepàtiques i les reaccions adverses als medicaments.

tractaments

En l’actualitat l’esquizofrènia es tracta fonamentalment amb determinats medicaments, anomenats neurolèptics o antipsicòtics. Es diferencien dos tipus d’antipsicòtics. Els clàssics són laclorpromazina i l’haloperidol. I els neurolèptics atípics són laclozapina, larisperidona, l’olanzapina, la ziprasidona o la quetiapina. Els dos grups -clàssics i atípics- tenen en comú la capacitat de corregir desequilibris dels neurotransmissors, sobretot la dopamina, i alleujar els símptomes positius.

En casos greus pot resultar molt efectiu el tractament amb teràpia electroconvulsiva, que actualment és un procediment segur.

El tractament psicosocial permet millorar les relacions interpersonals i el funcionament global dels afectats i els seus familiars.

El diàleg entre pacient amb esquizofrènia i el metge pot ser un instrument terapèutic important per ajudar al pacient conviure amb la seva malaltia i trobar els seus propis recursos d’adaptació a la seva situació.

agost 7, 2014