Balanç Econòmic

PRESSUPOST 2018

Ingressos previstos

Concepte import en euros
Subvenció municipal Aj. BCN  Projecte P2P   3.000,00
Subvencions Diputació BCN Projecte P2P   2.212,40
Saldo a 1-1-2018  Recursos propis de l’entitat (Encàrrec Veus material docents P2P   2.500,00
Quotes d’inscripció Curs P2P      800,00
Quotes Associats      250,00
Saldo a 1-1-2018  Hort  d’en Llurba  1.528,85
Saldo a 1-1-2018  Generals      388,30
Total Ingressos   10.428,95€

Despeses previstes  2018

Concepte import en euros
Recursos Humans (Nòmina i Seguretat Social del Personal fix i eventual) 5.952,40
Adquisició de material fungible (d’oficina, etc.)     550
Publicitat i Propaganda     100
Assegurances     130
Allotjament i dietes     130
Viatges i desplaçaments     600
Treballs realitzats per empreses externes  (gestió i formació  directament relacionats amb el projecte P2P)     850
Altres despeses (no incloses en cap dels apartats anteriors)     200
L’Hort d’en Llurba  1.000
Quotes Federacions     300
Web     120
Despeses financeres       80
Altres despeses    100
Total Despeses  10.112,40€

 

BALANÇ 2017

 

INGRESSOS

 
QÜOTA VOLUNTARIA ASSOCIATS    170,00
Premi Hort Josep Antón Llurba 3.278,08
Federació Veus: Confecció Materials docents Suport Mutu 2.500,00
Total ingresos    5.948,08€

 

DESPESES

 
Materials Horts FUNDACIÓ ARETÉ

Nif. G64302904

-1599,20
Hort -150,00
GCAT.Justicia  Registre Junta,  Dept Justicia Generalitat -21,85
Qüotes Federacións Salut Mental -93,73
Total despeses -1924,51€

 

BALANÇ 2016

 

INGRESSOS

Aportació socis pendents exercicis anteriors.: 10,00€
Aportació socis exercici 2016: 100,00€
Donatiu: 120,00€
Total ingressos 230,00€

 

DESPESES

Quotes a federacions (Veus i Salut Mental Catalunya) -142,46€
Serveis professionals -320,00€
Pagina web -121,00€
Despeses bancaries   -52,82€
Total despeses  -623,28€
agost 8, 2018