TeAM Formació

Formació de Tècnics en Acompanyament i suport Mutu
en salut mental

TeAMPeer to Peer

 

L’ AGENT de suport entre iguals.

L’agent de suport entre iguals ha d’estar present en els àmbits d’actuació de la xarxa d’atenció primària de salut i la xarxa de salut mental i addiccions, essent una part important de la cadena de transmissió entre les persones afectades, les seves famílies i els professionals.

 

La tasca de l’agent de suport entre iguals s’ha de desenvolupar entorn de cinc eixos principals:

 1. Suport d’escolta en les activitats de la vida diària.
 2. Acompanyament en els àmbits sanitari, social, laboral i d’oci.
 3. Aportar a la formació de iguals, famílies i professionals la visió de la persona afectada en primera persona. Contribueix a la educació en la lluita contra l’estigma.
 4. Entre persones afectades i professionals/serveis.

 

 

Què és aquest curs?

 • Formació i capacitació especifica per l’Acompanyament i el Suport Mutu (TeAM)
 • Pràctiques de Suport Mutu amb vocació de continuitat temporal.
 • Creació d’un Grup d’Acompanyament per l’ambit sanitari i comunitari de persones amb problemes de salut mental
 • Tallers artistics i d’expressió emocional impartits per i per a persones amb problemes de Salut Mental
 • Sensibilització comunitaria i a professionals

 

Així, el Suport Mutu es basa en compartir de manera intencionada i apropiada l’experiència personal per a transmetre esperança, desenvolupar relacions que enforteixin als dos membres i oferir ajuda i suport des de la perspectiva d’una persona que ha passat pel mateix.

 

Una de les finalitats últimes és la incorporació dins el Sistema Sanitari Català de la figura dels i les TeAM- o Agent d’ Acompanyament i Suport Mutu.

 

Per tal de professionalitzar aquesta figura i dotar-la d’habilitats, competències i eines adequades, els i les TeAM hauran de fer un Curs de Formació específicament dissenyat per a desenvolupar aquesta funció amb continguts creats a partir del model Europeu “Projecte Leonardo Davinci, P2P, curs de formació profesional, “Drets i Ciutadania” (Federació Veus) i “Formació de facilitadors pels cursos P2P-TeAM” (Fed. Veus-Universitat de Barcelona) amb la seva proposta de temari.

Comtem amb la col.laboració de Salut Mental Catalunya per treballar de forma transversal amb familiars i professionals en la recerca dels temes complementaris.

 

Federació Veus-Entitats catalanes de Salut Mental en 1ª persona ha facilitat durant l’any 2017 i encara durant el gener del 2018 la formació de facilitadors pels cursos.  Emilia ha participat de forma molt activa amb 7 dels seus associats tant al equip tècnic com rebent la formació.

 

Dins d’aquest primer curs de facilitadors es van estudiar els continguts que des de Federació Veus i la primera persona es volien promoure.

 

Seguint amb els principis del model Canadenc i el model del Projecte Leonardo Davinci de la U.E., així com el fort arralament dels models de EEUU en quant a dret i història del moviment associatiu en primera persona, el model de Veus esdeve un model adaptat a la nostra realitat socio-cultural.

 

Es propossa així mateix que els estudiants puguin implementar els seus coneixements amb la recerca o aprofundiment d’alguns temes que s’els hi propossa com a optatius. Aquesta recerca serà compartida entre els distints equips per acomplertar una visió més integral

 

A Emilia configurem així un Curs amb unes Sessions de coneixements Bàsics i unes Sessions d’Ampliació de Coneixements o Optatives amb format de treball de recerca.

 

INST. Bonanova de Formació Professional Sanitaria dona suport pedagògic, aules i recursos docents així com dona la certificació de la formació com a mòdul formatiu sanitari.

Emilia esta cercant pràctiques dels Tècnics a formar.

Esperem la participació d’altres institucions públiques com l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i d’altres de privades.

 

Associació Emilia Barcelona, com a pionera en el “pacient expert” i en estreta col.laboració amb Federació Veus i Federació Salut Mental Catalunya, s’implica en aquest Curs pilot en el desenvolupament de la figura del Agent de Suport Mutu, Peer to Peer -Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu.

 

Volem esdevenir un pilotatge cap al model de recuperació en Salut Mental des de la participació dels propis usuaris .

 

Qui pot participar?

Aquest curs va adreçat a persones amb experiència pròpia en problemes de Salut Mental (disfuncions mentals i/o emocionals, “discapacitat psíquica”,…) que volen formar-se i habilitar-se per tal d’oferir Acompanyament i Suport Mutu entre iguals.

En cas de una demanda superior a les places es valora pertànyer a alguna Associació de Salut Mental i/o haver participat a formacions de Salut Mental

Cal ser d’ Associació Emilia?

En absolut. A Emilia volem compartir experiències i coneixements, els qual a l’hora son fruit d’experiències, tant en primera persona com transversals, en àmbits tan diversos com:

Pacient Expert                                    Associació Emilia BCN – Institut Bonanova FP Sanitaria

Grup Mixt Peer to Peer                        Emilia-VEUS-INAD-PSMAR

Curs de pedagogia per facilitadors del Curs de Suport Mutu.

Projecte Suport Mutu 2017-2018          Federació VEUS

Amb Experiència Pròpia                       Salut Mental Catalunya

Grup de Treball Pla director de salut mental i addiccions. Estratègies 2017-2020 Programa Suport entre iguals.                                            Generalitat de Catalunya

Històries de vida en 1era persona          Obertament

 

Qui imparteix el curs?

Facilitadors del Curs:    Persones amb experiència pròpia formades al Curs de facilitadors de Federació Veus- U.B. portan la formació al llarg de tot el curs.

 

El Curs compta amb Assessors pedagògics i col·laboradors per temés específics:

Persones amb experiència pròpia, familiars i professionals  d’ Associació Emilia, Federació

Veus i Salut Mental Catalunya, Institut Bonanova FP Sanitari -PSMAR i de l’àmbit universitari.

 

Els responsables de continguts docents, facilitació  i línees pedagògiques del Curs han participat en el Grup de Treball Pla director de salut mental i addiccions. Estratègies 2017-2020 Programa Suport entre iguals.  Generalitat de Catalunya, dept. De Salut   i en el Curs de pedagogia per facilitadors del Curs de Suport Mutu

 

Està acreditat?

Institut Bonanova FP Sanitaria -PSMAR: Acredita la participació en aquesta formació.

Estem estudiant la possibilitat d’acreditar la formació com a Mòdul formatiu per part

de Institut FP Bonanova:             Suport Psicosocial atenció relacional i comunicativa en l’àmbit sanitari i comunitari (modalitat Salut Mental)

 

Emilia esta cercant el reconeixement o acreditació “Peer to Peer” en l’àmbit Europeu dins del  Proyecto «PEER2PEER: UNA RUTA HACIA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL APOYO MUTUO Y EL EMPLEO»

M’habilita per exercir una professió?

Destacar la importancia que com a sortida professional pot suposar en un futur pròxim el Suport Mutu per un colectiu amb moltes dificultats.

 

No obstant en aquest moment no està regulat com a professió en l’Àmbit Català ni Estatal a on els Peer to Peer formats han participat en proves pilots d’ocupació d’ambit Europeu.

 

L’acreditació de la formació equival a la formació Peer to Peer, que ara per ara encara no està reconeguda a Catalunya. En cas de poder acreditar-la com a un mòdul no es correspondrà ara per ara amb un tìtol.

 

El fet que aquesta formació tingui una acreditació dels seus continguts i metodología per part d’Institut de F.P. Sanitaria Bonanova pot suposar en el futur la convalidació parcial o total d’aquesta futura figura professional per la que Associació Emilia BCN, arribat el moment, lluitarem per aquesta convalidació juntament amb les federacions a les que pertenyem.

 

PER QUÈ HABILITAR-ME ARA EN UNA FORMACIÓ QUE NO TE UN RECONEIXEMENT OFICIAL COM A PROFESSIÓ?

En el mon de la salut mental molts dels professionals actualment integrats en el sistema s’han incorporat històricament a mida que ha evolucionat el model assistencial de un model sanitari a un model psicosocial. Molt sovint ho han fet des de la evidencia previa al reconeixement.

La incorporació del usuari dins dels serveis assistencials és una realitat imparable que sovint ha surgit per la seva implicació en els nous models de recuperació des del Suport Mutu i els drets. Usuaris i familiars, Associacions i Federacions han pilotat canvis cap al nou model de la recuperació. Campanyes contra l’estigma com la d’Obertament han estimulat l’activisme i la disminució de l’autoestigma de molts dels participants.

 

A Emilia aposte’m i hem apostat sempre en empenyer i fer de punta de llança al nostre pais de forma que quan les necesitats i les polítiques conflueixin poguem presentar-nos com actors preparats i dispossats al treball en equip tal i com hem fet fins ara, tant de forma transversal amb families i professionals, com des de el col.lectiu de la primera persona.

 

Pensem que no trigarem gaire temps a qué, amb l’esforç i la voluntat de tots, veurem el reconeixement d’aquesta nova sortida professional a on l’experiencia pròpia en problemes de Salut Mental i la capacitació serà imprescindible.

ES COMPATIBLE AQUESTA FUTURA PROFESSIÓ AMB PERCEPCIONS DE PENSIONS?

Aquelles feines a temps parcial que beneficien directament la nostra salut mental i son relacionades amb ella poden ser, per llei, compatibles amb percepció de pensions*.

 

Depenent del tipus de pensió cal però ser molt curosos, cal estudiar cada cas i acomplir els requeriments normatius, dons cal fer consulta a la delegació provincial de la seguretat social per conèixer els criteris d’aplicació, fer comunicació prèvia a la seguretat social i indicar en annex del contracte algun document que acrediti aquest benefici. Encara que la norma és comuna a totes les províncies, el seu criteri d’aplicació pot tenir distintes interpretacions.  El cert és que ja tenim dos precedents d’Associació Emilia en el mon del Suport Mutu en salut mental que han pogut compatibilitzar feina a temps parcial i la pensió absoluta.

 

Principis pedagògics i d’avaluació continuada

El model pedagògic utilitzat és la pedagogia inversa participativa.

Els participants reben uns conceptes basics i objectius d’aprenentatge per desenvolupar de forma que arriben a ells de forma activa, des de la reflexió, experiència, la simulació,   l’avaluació de cassos i la pràctica real.  L’efecte grup aporta una ampliació dels coneixements compartits. De forma continuada els participants van adquirint de conscientment les habilitats pròpies per exercir de forma eficaç els principis de la Recuperació i el Suport entre Iguals.

 • Compartir metes d’aprenentatge
 • Recollir evidencies d’aprenentatge
 • Retroalimentar als participants
 • Rol Actiu dels participants
 • Pràctica efectiva i anàlisi de la mateixa
 • Autoavaluació i avaluació entre estudiants
 • Retroalimentar les pràctiques en les habilitats
agost 8, 2018